EÜAŞ’ın ana statüsü bütünüyle değiştirildi

0

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı:3062 ) 7 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara buradan ulaşabilirsiniz.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Ana Statü, Elektrik Üretim Anonim Şirketinin hukuki statüsü, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Ana Statü, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 5/2/2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3-(1) Bu Ana Statüde geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Elektrik üretiminde kullanılacak hammaddeler: Kalker (kireçtaşı), kalsit, dolomit ve mermeri,

c) Elektrik üretiminde kullanılacak madenler: Linyit, taşkömürü, bitümlü şist, bitümlü şeyi ve benzeri fosil kaynaklarım,

ç) Enerji alış ve enerji satış anlaşmaları: Mülga TETAŞ’ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler ile 6446 sayılı Kanunun ilgili hükümleri kapsamında EÜAŞ tarafından imzalanan anlaşmaları,

d) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

g) Maden üretim tesisi: Elektrik üretiminde kullanılacak hammadde ve madenin üretilmesi için madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü maden işletmelerini,

ğ) Merkez: Elektrik Üretim Anonim Şirketinin merkez teşkilatım,

h) Rödovans sözleşmesi: Maden işletme ruhsatı sahibinin maden sahasının tamamı veya bir kısmı üzerinde sahip olduğu maden işletme izninden kaynaklanan madencilik faaliyeti yapma ve maden ocağından çıkan maden cevherlerini kullanma, yararlanma ve üzerinde tasarruf yapma yetkilerini belli bir bedel karşılığı devretmeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi,

ı) TEAŞ: Mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketini,

i) TED AŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

j) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

k) TEK: Mülga Türkiye Elektrik Kurumunu,

l) Teşekkül: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

m) TETAŞ: Mülga Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

n) Toptan satış tarifesi: Teknik ve teknik olmayan kayıplar ile genel aydınlatma kapsamında dağıtım şirketlerine ve tarifesi düzenlemeye tabi tüketiciler için görevli tedarik şirketlerine satılan elektrik enerjisine uygulanan ve Kurul tarafından belirlenen tarifeyi,

o) Varolan sözleşmeler: 6446 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında EÜAŞ’ın taraf olduğu sözleşmeleri,

ö) Yan ürün: Üretim süreci sırasında ve sonunda teknik nedenlerle ana ürün ile beraber ortaya çıkan ısı, buhar, kül, alçıtaşı, kömür üstü organik materyal (gidya vb.) gibi çıktı ya da çıktıları,

ifade eder.

(2) Bu Ana Statüde yer almayan tanımlar için, 6446 sayılı Kanun, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

EÜAŞ’ın Yapısı, Amaç ve Faaliyet Alanı

EÜAŞ’ın yapısı

MADDE 4- (1) EÜAŞ; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı iktisadi devlet teşekkülüdür.

(2) EÜAŞ; 6446 sayılı Kanun, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.

(3) EÜAŞ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

(4) EÜAŞ, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabidir.

(5) EÜAŞ’ın merkezi Ankara’dadır.

(6) EÜAŞ’ın sermayesi 14.000.000.000 TL olup tamamı Devlete aittir.

(7) EÜAŞ’ın ilgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

EÜAŞ’ın amaç ve faaliyet konuları

MADDE 5- (1) EÜAŞ amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya merkez, müessese, işletme, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimler veya üçüncü şahıslar eliyle yerine getirir. EÜAŞ’m amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde üretim tesislerinde elektrik enerjisi üretmek.

b) İlgili mevzuat gereğince devir alınması gereken üretim tesislerini devir almak ve özel sektöre devri yapılmamış üretim tesislerini kendisi ve/veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla işletmek, gerektiğinde sistemden çıkarmak.

c) Bakanlığın uygun görüşü ile yeni yapılacak üretim tesisleri için özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiler ile ortaklık kurmak.

ç) İşletme hakkı devri yoluyla özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere devri yapılmış veya yapılacak tesis ve işletmelerin ve bunlara yapılacak ilave, ikame ve idame yatırımlarının mülkiyetini muhafaza etmek, ilgili mercilerce özelleştirilmesine karar verilen tesislerin veya iştirak hisselerinin ilgili mevzuat çerçevesinde devrini yapmak.

d) Faaliyet alanıyla ilgili olarak Kurumdan lisanstan almak ve Kurul tarafından belirlenen lisans bedellerini Kuruma ödemek ve alacağı lisansların hükümleri uyarınca faaliyet göstermek.

e) Nükleer enerji üretim tesisi yapımı için ilgili mevzuat gereğince ilgili mercilerden kuruluş yeri, inşaat, işletme ve benzeri izinler ve lisans alınmasıyla ilgili işlemleri yapmak.

f) Üretim tesislerinin işletilmesi ve kurulmasında diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu konulara ilişkin hizmet almak.

g) Elektrik üretimi ve madencilik için gereken her türlü etüt, her ölçekteki mekansal (imar) planlan, haritaları, projeleri ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli inşaat ve tesisleri yapmak, yaptırmak; söz konusu tesislerin proje, tesis ve işletme aşamalarında ülkemiz çevre mevzuatına uygun olmasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü önlemleri almak ve kendi paylarına düşen hukuki ve mali sorumluluk, ilgili şirket veya kuruluşlarda kalmak üzere aldırmak.

ğ) Üretim tesislerinin yapılması, bakımı ve onarımı, rehabilitasyonu, işletilmesi ve genişletilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve/veya yurt dışından tedarik etmek.

h) Faaliyet konuları ile ilgili olarak gerekli tesis ve makineleri bulundurmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve makine kapasiteleri ile insan kaynaklarını değerlendirmek.

ı) Üretim tesislerinin yapımı ve işletilmesi ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları yapmak, gerektiğinde bunları imal etmek veya ettirmek.

i) Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak ve sahip olduğu imkanlar kullanılarak bedeli mukabilinde, gerektiğinde araç ve gereç kiraya vermek ya da üçüncü şahıslardan kiralamak, faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti, mal ve diğer hizmet satışı yapmak, maden üretim tesislerinde hammadde ve maden üretimi ile santrallerde elektrik üretimi sırasında veya sonrasında ortaya çıkan her türlü yan ürünün satışını yapmak.

j) İmtiyaz sözleşmesi/işletme hakkı devir sözleşmesi gereğince maden üretim tesislerini görevli şirkete devretmek, devredilen maden üretim tesislerini görevli şirketten devralmak, özel sektöre devri yapılmamış maden üretim tesislerini işletmek, üretimi tamamlanan maden sahalarının mevzuata uygun şekilde kapatılmasını sağlamak.

k) Kömüre dayalı termik santrallerin ana yakıt ihtiyacımn sağlanacağı hammadde ve maden sahalarını projelendirmek, projelendirilen sahalarda maden üretim tesisi kurmak ve işletmek veya maden üretim tesislerinin kurulması ve işletilmesi işini diğer gerçek ve tüzel kişilere yaptırmak.

l) Ruhsat hukuku Teşekküle ait olan hammadde ve maden sahalarını üçüncü şahıslara kiralamak veya rödovans sözleşmeleri yapmak.

m) Teşekkülün elektrik üretiminde kullanmak amacı ile hammadde ve madenin temini ile ilgili olarak maden ruhsatı almak/devretmek.

n) Ruhsat hukuku Teşekküle ait olan hammadde ve maden sahalarının yatırıma açılması için gerekli etüt ve araştırmaları yapmak/yaptırmak, uluslararası kabul gören standartlarda kaynak ve rezerv raporu (ön fizibilite raporu) hazırlamak/hazırlatmak ve çeşitli yatırım modelleri altında bu projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

o) Ruhsat hukuku Teşekküle ait olan maden sahalarında, elektrik üretim tesisi kurmak veya kurdurmak amacıyla yapılmış sözleşme veya işlemler çerçevesinde, yatırım döneminde; termik santralde ilk elektrik üretimi yapılıncaya kadar termik santral ve tesisleri ile kömür işletmesi hazırlık ve ilk tesislerin kurulması çalışmalarından dolayı üretilmek zorunda kalman kömürlerin, işletme döneminde ise termik santralin teknik nedenlerle çalıştınlamaması nedeniyle elektrik üretiminin yapılamaması durumunda maden işletmesinin emre amade tutulması için üretilmek zorunda kalman kömürlerin piyasaya satışım yapmak.

ö) Gerektiğinde santrallerin enerji üretiminde kullanılan veya kullanılacak olan yakıt ve diğer her türlü hammaddeyi satın almak.

p) Nükleer tesislerin kurulması ve işletilmesine yönelik olarak yakıt ve teknolojinin transfer edileceği ülkelerle, uluslararası alanda bölgesel ya da ikili anlaşmaların yapılması, yenilenmesi konusunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve yapılacak anlaşmalarda öngörülen görevleri yerine getirmek.

r) Teşekkülü ilgilendiren konularda, uluslararası mevcut ikili ve çoklu ilişkileri devam ettirmek, gerektiğinde yeni ilişkiler kurmak.

s) Mevcut sözleşmeler ve varolan sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan eneıji alış ve satış anlaşmalarını yürütmek, ayrıca elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalamak.

ş) 6446 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapmak ve yürütmek, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunmak.

t) Toptan satış tarifesini hazırlamak ve onaylanmış tarifeyi uygulamak.

u) Görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satmak.

ii) Tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartları taraflarla serbestçe belirlemek.

v) Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçilere, son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul tarafından her yıl belirlenecek oram kadarım temin etmek.

y) Dağıtım şirketlerinin, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarım temin etmek.

z) Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde verilen görevleri yapmak.

aa) Yerli kömür ve yerli-ithal kömür karışımı yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden, mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi almak.

bb) Amaç ve faaliyetleriyle ilgili olarak; ilgili kurum ve kuruluşlarla, iletim ve dağıtım sisteminin gereksinimi olan anlaşmaları yapmak.

cc) Mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EÜAŞ’ın Organları ve Teşkilat Yapısı

EÜAŞ’ın organları

MADDE 6- (1) EÜAŞ’ın organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

Yönetim Kurulu

MADDE 7- (1) Yönetim Kurulu, bir başkan ve beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun teşkili ile görev ve yetkileri, üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartlan, görev ve süreleri, görevden alınmaları ve diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Yönetim Kurulu, EÜAŞ’ın amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirme ve yönetimi ile ilgili gerekli her türlü kararı alır.

(4) Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkamdir. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği Genel Müdür vekili Yönetim Kuruluna başkanlık yapar.

(5) Kamu görevi sıfatı uhdesinde kalmak üzere EÜAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine atananlar, başka bir teşebbüs, bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim kurulu veya denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar.

Yönetim Kurulunun toplanması

MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu, Genel Müdürün daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem, Yönetim Kurulu Başkam tarafından tespit edilerek en az 24 saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri de kurul karan alınmasına gerek görülen konulann görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Toplantı yapılması için en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önerge vermesi gerekir.

(3) Toplantı yeri, EÜAŞ’ın merkezidir. Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

(4) EÜAŞ’m Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. EÜAŞ, 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını mezkür Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanması sağlanır.

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanır ve kararlarım üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış saydır.

(6) Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

(7) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamaz.

(8) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır.

(9) Yönetim Kurulu kararları, EÜAŞ’ın bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

(10) Kararların en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp imza işleminin tamamlanması gerekir.

(11) Olağanüstü hallerde, yukarıdaki fıkralarda sayılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine toplanılabilir.

Genel Müdürlük

MADDE 9- (1) Genel Müdürlük; Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve bağlı birimlerden oluşur.

Genel Müdür

MADDE 10- (1) Genel Müdür, Teşekkülü; Yönetim Kurulu kararlan çerçevesinde yönetir ve üçüncü kişilere karşı temsil eder.

(2) Genel Müdürün atanması, nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklan ile diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Genel Müdür, yetkilerinden bir kısmını, Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç olmak üzere ve sınırlarım açıkça belirlemek şartıyla astlarına devredebilir. İlgili mevzuatta öngörülen mercilerden izin alınmasını gerektiren konulara ilişkin yetki devri bu iznin alınmasından sonra yapılır. Yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Genel Müdür yardımcıları

MADDE 11- (1) Genel Müdür yardımcılarının atanmaları, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Genel Müdür yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür tarafından belirlenir.

Teşekkül birimlerinin kurulması

MADDE 12- (1) EÜAŞ’ın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana statü hükümleri çerçevesinde amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere. Teşekkül ana organizasyon şemasında Genel Müdür yardımcılarından sonra gelen birinci kademedeki Genel Müdürlük birimleri, Teşekkül Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir.

(2) Teşekkülün diğer birimlerinin kurulması ve gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması, ilgili birimin teklifi üzerine Genel Müdürün onayı ile olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Müesseselerin kurulması ve nitelikleri

MADDE 13- (1) EÜAŞ, işletmelerini sermayesinin tamamı kendisine ait olmak üzere müessese şeklinde teşkilatlandırabilir.

(2) Müesseselerin kurulması ve nitelikleri hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

(3) Müesseselerin kurulması, kaldırılması, statülerinin değiştirilmesi, çalışma konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin arttırılması veya azaltılması, diğer müesseselerle birleştirilmesi Teşekkül Yönetim Kurulu kararıyla olur. Bu kararların alınmasında tasarruf, karlılık, verimlilik ve daha fazla yatırım kaynağı oluşturma amaç ve ilkeleri gözetilir.

Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler

MADDE 14- (1) Bağlı ortaklıkların kuruluşu, yönetim kurulunun teşkili, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarınm atanması veya seçilmesi ve bunların nitelik ve şartları, yönetim kumlunun ibrası ve diğer konularda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bağlı ortaklık ana sözleşmesi ve bunlarda hüküm bulunmayan konularda 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Özel kesim; bağlı ortaklıktaki hisse oram %20 ile %40 arasında ise yönetim kumlunda bir üye, %40 ve daha fazla ise iki üye bulundurma hakkına sahip olur. Teşekkülü temsilen bağlı ortaklıklara atanacak yönetim kumlu üyelerinden en az biri Teşekkül çalışanları arasından seçilir.

(3) Bağlı ortaklık genel müdürü hariç olmak üzere, Teşekkülün payım temsilen atanmış yönetim kumlu üyeleri başka bir bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim ve tasfiye kumlu üyesi olamaz.

(4) Teşekkülü temsilen, kumcu ortak olarak görev alacak gerçek kişilere hisse senedi verme yükümlülüğü, Teşekkül tarafından yerine getirilir. Bu kişilerin yükümlülüğü görev süreleri ile sınırlı olup, görev süreleri sonunda hisselerini devretmek zorundadırlar.

(5) Yönetim kumlunun toplanması ve diğer hususlarda bağlı ortaklık ana sözleşmesi ve 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(6) Bağlı ortaklık genel müdürü, Teşekkül ve bağlı ortaklık yönetim kurulunca alman kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

(7) Bağlı ortaklık, Teşekkül Yönetim Kumlu tarafından tespit edilen yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.

İştiraklere uygulanacak hükümler

MADDE 15- (1) İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bu Ana Statü ile şirket ana statüsü ve bunlarda hüküm bulunmayan hususlarda 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Teşekkül ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında, Teşekkül ve bağlı ortaklıkları temsilen her % 15 hisse için Teşekkülde görevli en az bir üye bulundurulur.

Yönetim kurulu üyelerinin rapor vermesi

MADDE 16- (I) Teşekkül temsilcileri, Teşekkül adına yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında tüzüğünde belirtilen usullere göre Teşekküle rapor verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

Mali hususlar ile tasfiye ve denetim

MADDE 17-(1) Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesaplan, faaliyet raporlan ve kar dağıtımı ile tasfiye ve denetim konularında, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Plan, program ve bütçeler

MADDE 18- (1) Teşekkül, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve bağlı ortaklarının da aym esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) Teşekkül, bağlı ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatının ve finansman programını, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderir.

(3) Teşekkül ve bağlı ortaklıklarının işletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurullarınca onaylanır. Yıllık genel yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde de gerekli düzeltmeler yapılır.

(4) Teşekkül ve bağlı ortaklıkları, kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programları ile işletme bütçelerinin birer örneğini ilgili kuramlara gönderir.

Yatırım projeleri

MADDE 19- (1) Teşekkül, kalkınma planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlar ve bağlı ortaklıklarının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri de ekleyerek takvim yılı başından yedi ay önce Bakanlık ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderir.

(2) Bakanlık; EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarının projeleri üzerinde gerekli incelemeleri yaparak bunları, yıllık genel yatırım ve finansman programına dahil edilmek üzere, aym yılın Haziran ayı sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderir.

(3) Teşekkül, bağlı ortaklıklar arasında teknik projelerde ihtiyaçlar doğrultusundaki standardizasyonun sağlanması amacıyla teknik yardım yapar ve koordinasyonu sağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Personele ilişkin hükümler

MADDE 20- (1) Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklık personelinin istihdam şekilleri, atanmaları, görevlerine son verilmesi, yükümlülük ve sorumlulukları, kadroların tespiti, ücret, prim ve ikramiyeler, yurtdışma gönderme, siyasi faaliyet yasağı ve vekalet ücretlerinin dağıtımı ile yönetim kurulu ve tasfiye kurulu üyelerinin ücret ve hakları konularında, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Teşekkül ile TED AŞ ve TEİAŞ arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümler

MADDE 21- (1) Teşekkül ile TEDAŞ ve TEİAŞ arasındaki mali, idari ve teknik konulardaki ilişkiler, teşekküllerin kendi aralarında ve Bakanlık koordinatörlüğünde düzenleyecekleri protokol esasları dahilinde yürütülür. Protokol hükümlerinde anlaşmazlık halinde Bakanlıkça verilecek karar geçerlidir.

(2) Teşekkül ile TEİAŞ ve TEDAŞ’ın birbirlerine uygulayacakları mal ve hizmet tarifeleriyle bunların değişim esasları taraflar arasmda yapılacak sözleşmelerle belirlenir.

TEK ve TEAŞ dönemine ilişkin hükümler

MADDE 22- (1) TEAŞ’ın yükümlülüğünde olan tüm sözleşmeler ve anlaşmaların; Teşekkülün amaç ve faaliyet konularıyla ilgili olanları Teşekkül tarafından üstlenilir. Birden fazla kuruluşu ilgilendiren sözleşmelerde ise, Teşekkülü ilgilendiren hükümlere ait hak ve yükümlülükler üstlenilir.

(2) TEK ve TEAŞ’m mevcut ve bu Ana Statüye aykırı olmayan yönetmelikleri, yönetim kurulu kararlan, sirkülerleri ve genelgeleri usulüne uygun olarak yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar uygulanmaya devam olunur.

Ana Statüde hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak mevzuat

MADDE 23- (1) Bu Ana Statüde düzenlenmeyen hususlarda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamelerde de yer almayan hususlarda 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Ana Statü

MADDE 24- (1) 27/7/2006 tarihli ve 26241 sayılı Resnü Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Ana Statü hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Share.

About Author

Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), enerji kaynakları, teknolojileri, politikaları ve enerji piyasalarında gerçekleşmekte olan ulusal ve uluslararası gelişmelere aktif katkı sunmak için 2012 yılında faaliyetlerine başladı. Enerji sektörüne özel Türkiye'nin ilk ve tek düşünce kuruluşu olmanın verdiği ağırlıkla çalışmalarını gerçekleştiren TENVA bünyesinde; Enerji Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi, Uluslararası Enerji Politikaları ve Diplomasisi Araştırma Merkezi, Enerji Piyasaları ve Düzenleyici İşlemler Araştırma Merkezi yer almaktadır. TENVA, dünya piyasalarındaki eğilimler ve politik gelişmeler dikkate alınarak; uluslararası bir bakış ve disiplinler arası bir anlayış ile sektörü ele alıyor ve bu anlayış çerçevesinde 2013 Haziran ayından bu yana aylık olarak Enerji Panorama dergisini yayınlıyor.

Yorum Bırakın!